Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ολόκληρη η τροπολογία για το ωράριο των εκπαιδευτικών, τις τοποθετήσεις αναπληρωτών, αποσπάσεις.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής
"Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις"

Άρθρο...
«Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις»
Παράγραφος 1
Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού και άλλες
Διατάξεις
1. 0 Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας και ο προϊστάμενος κάθε άλλης υπηρεσιακής
μονάδας του ΥΠΑΙΘ είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη
«Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού» (Β.Π.Π.) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με οποιαδήποτε φύσεως σχέση
σε αυτή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας είναι υπεύθυνο για
την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού»
(Α.Δ.Π.Π.).

2. Στο Β.Π.Π. και Α.Δ.Π.Π. αναγράφονται ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία : ημερομηνία και
χρονολογία, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα
αναχώρησης), οι απόντες εκπαιδευτικοί, είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολοήμερη) καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
3. Σε καθημερινή βάση, από τον Διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής ή υπηρεσιακής
μονάδας και με ευθύνη του, τα στοιχεία του Β.Π.Π. καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικά
διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η δημιουργία του
ιστοχώρου φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο
τρόπος λειτουργίας αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.
5. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μια (1) έως
και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
6. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο
μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού
ωραρίου : α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η
πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και
καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που
υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η
οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΚΥΣΠΕ, ΑΚΥΣΔΕ. Η, κατά το προηγούμενο
εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις
απορρέουσες από αυτό συνέπειες.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Παράγραφος 2
Παράταση Θητείας μελών Ολομέλειας ΑΔΙΠ
Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 67 του ν. 4009/2011 (ΑΊ95)
παρατείνεται η θητεία των μελών της Ολομέλειας με τη σύνθεση της κατά τις 31.8.2012 και
επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 11 του ν. 3374/2005 (ΑΊ89), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την
περ. ιβ'του άρθρου 38 του ν. 3848/2010 (Α'71). Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 30.06.2014
κατά μέγιστο και ισχύει και για τα μέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή πρόκειται να
συνταξιοδοτηθούν από την οργανική τους θέση έως την ανωτέρω ημερομηνία.
Παράγραφος 3
Άλλα θέματα Εκπαιδευτικών Δημόσιας Εκπαίδευσης
1. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
μπορούν να τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης από αυτή που τοποθετήθηκαν και
εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
2. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απασχολούνται με υπερωριακή απασχόληση, κατά
τις κείμενες διατάξεις, έως του 40% του συνολικού αριθμού των ωρών απασχόλησής τους.
3. Η ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις» (Α' 167) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μετάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.1
της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222). Η ισχύς της
παρούσας διάταξης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4172/2013.
Παράγραφος 4
Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών
σε Δ.Δ.Β.Μ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.
Διοικητικοί υπάλληλοι ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί υπηρετούντες σε Περιφερειακές
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
δύνανται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποσπώνται για την άσκηση διοικητικού έργου σε Δ.Δ.Β.Μ.,
Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η απόσπαση διαρκεί για ένα (1) έτος και δύναται να
ανανεώνεται έως τρεις (3) φορές.
Παράγραφος 5
Θέματα Ειδικοτήτων ΙΕΚ και ΕΠΑ.Λ.
ί. Στην περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4186/2013 (Α' 193) προστίθενται
στοιχεία 25 και 26 ως εξής : «25. Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής 26. Τεχνικός Χειροποίητου
Κοσμήματος & Σχεδιασμού Κοσμήματος».
2. Στην περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4186/2013 (Α' 193) προστίθεται
στοιχείο 10 ως εξής : «10. Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής
πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα
όρασης».
3. Οι ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας
Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών του άρθρου 8 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται
ως εξής : «1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων 2.
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 3. Τεχνικός Αυτοματισμού
4. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών».
Παράγραφος 6
Ειδικό Πειθαρχικό Παράπτωμα της Μη Απογραφής του Υπαλλήλου
1. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Υπαλλήλων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας,
ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο
αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α', γ', δ', ε', ϋ', ι', ιδ', ιη',
κγ', κδ', κζ', κϋ' και λγ' του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως
ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα
παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007)
προστίθεται περίπτωση λγ) ως εξής: «λγ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα της μη απογραφής
του υπαλλήλου εντός της οριζόμενης προθεσμίας εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη
της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ'αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2/2οικ. 21634 απόφασης του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.