Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

'' Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,Αγωγής Υγείας ,Πολιτιστικών Θεμάτων) ''

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-14.pdf
Διευκρινίσεις ως προς την Εγκύκλιο Ανακοινοποίησης  στο Ορθό 
 Αρ.Πρωτ. 126889/Γ7/13-09-2013: Προγράμματα  Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,Αγωγής Υγείας ,Πολιτιστικών Θεμάτων)
 Έχοντας υπ’ όψιν :1.       Την Υ.Α. 92998/Γ7/10-8-2012
 (ΦΕΚ 2314 Β΄/10-08-2012) 
ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-ΛΥΥ με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και
 της διαδικασίας
 επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής Υγείας, 

Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων
 και αρμοδιοτήτων τους» και ειδικότερα τα άρθρα 4, 6, 8 & 10.
2.Tις  υπ΄αριθμ. Γ1/377/865/18-09-1992 (Β΄577) και Γ2/4867/28-08-1992(Β΄629)
αποφάσεις
 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ¨Σχολικές δραστηριότητες¨,
    3.Την υπ΄ αριθμ.126889/Γ7/13-09-2013  εγκύκλιο με θέμα ¨Προγράμματα Σχολικών      
 Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,Αγωγής Υγείας ,Πολιτιστικών Θεμάτων)» (Ανακοινοποίηση στο ορθό)
   4.Την  Υ.Α. Φ12.1/545/85812/Γ1/31-08-2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα « γενίκευση του    Προγράμματος 
της Ευέλικτης Ζώνης στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»(Β΄1280)

Με αφορμή ερωτήματα που ετέθησαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την
 υπ΄ αριθμ. 126889/Γ7/13-09-2013 εγκύκλιο, σας υπενθυμίζουμε ότι ,σύμφωνα 
με την παράγραφο 9 του άρθρου μόνου της  υπ΄αριθμ. Φ.12.1./545/85812/Γ1/31-08-2005
 απόφασης (Β΄1280):

«Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας 
,Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Θεμάτων,Κυκλοφοριακής Αγωγής κλπ)
 εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης).Την επιστημονική 
εποπτεία έχει ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος
 και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι σε συνεργασία μαζί του διαμορφώνουν το μεθοδολογικό 
και γνωστικό πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των προγραμμάτων»

Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων της Ευέλικτης Ζώνης ,εκτός από τους 
Σχολικούς Συμβούλους μπορεί να κατατίθενται και στους Υπευθύνους σχολικών
 δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Εκπ/σης ,εάν οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιπλέον
 ενημέρωση και επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό ή επιμορφώσεις.
Περαιτέρω ,σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. Γ1/377/865/18-09-1992(Β΄577) και 
Γ2/4867/28-08-1992(Β΄629)αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ¨Σχολικές 
δραστηριότητες¨, πραγματοποιούνται προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων από τις
 Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης για τα οποία γνωμοδοτούν αντίστοιχες
 Επιτροπές 
,η συνθέση  των οποίων ορίζεται από τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις .
Συνεπώς ,σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις για την έγκριση των Προγραμμάτων 
των υπ΄αριθμ. Γ1/377/865/18-09-1992 (Β΄577) και Γ2/4867/28-08-1992(Β΄629)
 Υπ.Αποφάσεων  υπεύθυνοι είναι οι Διευθυντές  Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης.
  Οι επιμορφωτικές συναντήσεις,σεμινάρια και ημερίδες τις οποίες οργανώνουν οι 
Υπεύθυνοι και εγκρίνουν τα αρμόδια τμήματα Β΄και Δ΄αναλόγως του θέματος της
 Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑ.Θ γίνονται εκτός ωρολογίου προγραμμάτος σε απογευματινές
 ώρες και Σαββατοκύριακα, και η συμμετοχή των Εκπαιδευτικών είναι προαιρετική ,
η οποία γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Δ/ντη Εκπαίδευσης και του Υπευθύνου. 
 Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση της παρούσας ενυπόγραφα.

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Παράρτημα 2.
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Ημερομηνία ..........................
Αριθ. Πρωτ.  ..........................
Σχ. Έτος: ………….......……….
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          …………………………………………………........                                                                             
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .....................................................................      ΓΡΑΦΕΙΟ………….........….
ΤΗΛ. …………………..                                                         ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ …...………….....….…………...
FAX ……….……….…….                                                                                   Email ……………………………...…..……….......…………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  ……......….....                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ………………...……………………………………….                                                  ΠΕ: ..........……..

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ...............................................................................................


ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:
Αρ. Πράξης
ΗμερομηνίαΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ
ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)
ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : …………….     ΑΓΟΡΙΑ: ………   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ………
ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:


Συνάντηση ομάδας:

ΗΜΕΡΑ:
ΩΡΑ:
ΤΟΠΟΣ:
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A.      ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :


Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)


Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:


Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΕ. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
1οςΜΗΝΑΣ

2ος ΜΗΝΑΣ

3ος ΜΗΝΑΣ

4ος ΜΗΝΑΣ

5ος ΜΗΝΑΣ


Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      ................                                     
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και
1. Κατάλογος  με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.
2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου
                   Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.