Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

ΔΠΕ Βοιωτίας -- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ — «Υποβολή δήλωσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία που προέκυψαν υπεραριθμίες» και «Υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Κλάδoυ ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ »

Α) «Υποβολή δήλωσης υπεραριθμίας  εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία που προέκυψαν υπεραριθμίες»
Καλούνται οι  εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ 70 που υπηρετούν στα σχολεία του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας όπου προέκυψαν υπεραριθμίες  και αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες να υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση θετική ή αρνητική από την Πέμπτη18/8/2016 μέχρι την Δευτέρα 22/8/2016 και ώρα 11.00π.μ. . Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές και με τηλεομοιοτυπία 2261350392 με επιβεβαίωση στο2261350393.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΕ 70


Δ.ΣΧ.ΔΗΜΟΣΑΡ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
1ο Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ7
3ο Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ2
5ο Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ1
6ο Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ1
9ο Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ1
Δ.ΣΧ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥΛΕΒΑΔΕΩΝ1
Δ.ΣΧ.ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥΑΛΙΑΡΤΟΥ1
1Ο Δ.ΣΧ. ΑΛΙΑΡΤΟΥΑΛΙΑΡΤΟΥ2
Δ.ΣΧ.ΔΙΣΤΟΜΟΥΔΙΣΤΟΜΟΥ/ΑΡΑΧ/ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ1
Δ.ΣΧ.ΕΛΛΟΠΙΑΣΤΑΝΑΓΡΑΣ1
8Ο Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣΘΗΒΑΣ4
Δ.ΣΧ.ΠΛΑΤΑΙΩΝΘΗΒΑΣ2
Δ.ΣΧ.ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ2
2Ο Δ.ΣΧ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΟΡΧΟΜΕΝΟΥ2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΕ 60

Ν/ΓΕΙΟΔΗΜΟΣΑΡ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ2
2Ο  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ1
13Ο  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ1
ΠΕΤΡΑΣΑΛΙΑΡΤΟΥ1
4Ο ΘΗΒΑΣΘΗΒΑΙΩΝ1
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣΔΙΣΤΟΜΟΥ/ΑΡΑΧ/ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ1
ΑΡΑΧΩΒΑΣΔΙΣΤΟΜΟΥ/ΑΡΑΧ/ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ2
ΔΙΣΤΟΜΟΥΔΙΣΤΟΜΟΥ/ΑΡΑΧ/ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
. Αν  διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:
  • α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
  • β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
    • ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
    • ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά ή  κενά.
. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
  • α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
  • β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου γραφείου ή της ίδιας διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί γραφείο.
  • γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτησης.
. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.
. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.
 B)    «Υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Κλάδoυ ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ »
Καλούνται οι  εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας  να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης στα κενά των σχολείων του επισυναπτόμενου πίνακα από  την Πέμπτη  18 Αυγούστου  έως την Πέμπτη  25 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00 π.μ., στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας . Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και με τηλεομοιοτυπία 2261350392 με επιβεβαίωση στο2261350393.
            
Πίνακας Λειτουργικών Κενών Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
 Σχολική Μονάδα / ώρεςΣύνολο ωρών
110ο Λιβαδειάς – 16 ώρες5ο Λιβαδειάς – 7 ώρες23
24ο Λιβαδειάς – 12 ώρες6ο  Λιβαδειάς – 9 ώρες21
37ο Λιβαδειάς – 23 ώρες23
48ο Λιβαδειάς – 23 ώρες23
59ο Λιβαδειάς – 23 ώρες23
6Αγίου Δημητρίου – 12 ώρες1ο Ορχομενού – 10 ώρες22
7Παύλου – 16 ώρες2ο Ορχομενού – 6 ώρες22
8Διστόμου – 18 ώρεςΆσπρων Σπιτιών / Αντίκυρας –4 ώρες22
92ο Σχηματαρίου – 21 ώρες21
103ο Σχηματαρίου – 21 ώρες21
11Δηλεσίου – 23 ώρες23
12Ακραιφνίου – 13 ώρεςΚάστρου – 11 ώρες24
132ο Θήβας – 11 ώρεςΕλαιώνα – 11 ώρες22
149ο Θήβας – 13 ώρες5ο Θήβας – 10 ώρες23
15Οινοφύτων – 12 ώρεςΔηλεσίου  – 8 ώρες20
16Αγίου Θωμά – 16 ώρεςΑρματος– 6 ώρες22
17Λεύκτρων – 14 ώρες1ο Θήβας – 9 ώρες23
18Ασωπίας -16 ώρεςΆρματος – 6 ώρες22
19Θεσπιών– 16 ώρες1ο Αλιάρτου – 6 ώρες22
201ο Βαγίων – 12 ώρες4ο Θήβας– 11 ώρες23

Για τις αιτήσεις πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.