Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Τι προβλέπει το σχέδιο Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις οργανικές.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής
"Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις"
Άρθρο…
«Οργανικές Θέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
Παράγραφος 1
Οργανικές Θέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Οι θέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας
Εκπαίδευσης κατανέμονται σε κενές και πληρωθείσες θέσεις των σχολικών μονάδων, οι
οποίες κατανέμονται στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως την 30η
Οκτωβρίου 2013.
2. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης που,
την 11η Σεπτεμβρίου 2013, κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, κατά τις κείμενες
διατάξεις, τη διατηρούν σε αυτή. Όσο, εκπαιδευτικοί εξ αυτών είναι αποσπασμένοι ή
βρίσκονται σε νόμιμη άδεια, επίσης τη διατηρούν.

3. Οι επί θητεία υπηρετούντες εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Δημόσιας Εκπαίδευσης, που δεν κατέχουν οργανική θέση, αποκτούν οργανική θέση σε
σχολική μονάδα, έως την 21η Οκτωβρίου 2013, η οποία καθορίζεται με απόφαση του οικείου
Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και αίτηση
προτίμησης του εκπαιδευτικού, η οποία περιλαμβάνει έως και πέντε (5) προτιμήσεις σε
σχολικές μονάδες, με εξαίρεση τις σχολικές μονάδες που διέπονται από ειδικές διατάξεις
τοποθέτησης του εκπαιδευτικού προσωπικού.
4. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι
οποίοι, την 1η Οκτωβρίου 2013, δεν κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, κατά τις
κείμενες διατάξεις, αποκτούν και κατέχουν οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία
παρέχουν το σύνολο των ωρών ή τις περισσότερες ώρες του προβλεπόμενου διδακτικού τους
ωραρίου, ανεξαρτήτως του πλήθους των ωρών αυτών, έως την 21η Οκτωβρίου 2013, με
απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου.
5. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης οι
οποίοι, την 1η Οκτωβρίου 2013, είναι αποσπασμένοι, βρίσκονται σε νόμιμη άδεια ή παρέχουν
διοικητική υποστήριξη σε διοικητικές δομές της εκπαίδευσης και δεν κατέχουν οργανική θέση
σε σχολική μονάδα, αποκτούν και κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, έως την 21η
Οκτωβρίου 2013, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και γνώμη του οικείου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
6. α. Έως την 24η Οκτωβρίου 2013 οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης,
εκδίδουν διαπιστωτική πράξη με την οποία διαπιστώνεται η οργανική θέση την οποία κατέχει
καθένας εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημοσίας Εκπαίδευσης. Οι
αποφάσεις αυτές αποστέλλονται, από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το αργότερο έως την 25η Οκτωβρίου 2013 στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη, υπ' ευθύνη τους καταχώρηση, στο
προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α 71) ηλεκτρονικό σύστημα. Με βάση τις
ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, με πράξη του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως την 30η Οκτωβρίου 2013,
διαπιστώνεται η οργανική θέση την οποία κατέχει κάθε εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στο σύνολο της επικράτειας.
β. Η κατανομή των εκπαιδευτικών των περιπτώσεων 3, 4 και 5 της παρούσας
παραγράφου στις ανωτέρω κενές ή πληρωθείσες οργανικές θέσεις, επαναπροσδιορίζεται στο
τέλος του διδακτικού έτους 2013-2014 και δύναται στη διαδικασία να μετέχουν όλοι οι
εκπαιδευτικοί του αντίστοιχου κλάδου σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με βάση τις
μονάδες μετάθεσής τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στα π. δ. 50/1996 και 100/1997. Την
30ή Ιουλίου 2014 εκδίδεται τελική διαπιστωτική πράξη, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
περίπτωσης.
7. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μια (1) έως
και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
8. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο
μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού
ωραρίου: α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η
πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και
καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο
που υπηρετούν η σε άλλο σχολείο όμορο αυτού στο οποίο βρίσκεται η οργανική του θέση. Η
ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του
οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ. Η, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος
άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.
9. Σε περίπτωση που προκύπτουν υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 14 του π.δ. 50/1996 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των
εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α' 45), οι
εκπαιδευτικοί αποκτούν και κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, της ίδιας
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
10. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 50/1996 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των
εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α' 45)
σχετικά με την κρίση και τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών διατηρούνται σε ισχύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.