Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Συμπληρωματική της υπ’αρ. 321/1-12-2014 επιστολής μας

Αρ. πρωτ: 321β/8-12-2014

«Συμπληρωματική της υπ’αρ. 321/1-12-2014 επιστολής μας: Παραβίαση θεσμικού πλαισίου και νομοθεσίας κατά τη διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών συναντήσεων και συσκέψεων (σεμιναρίων) από τους Σχολικούς Συμβούλους: α) του νόμιμου εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, β) της εκτός έδρας μετακίνησης και αποζημίωσης αυτών.»

ΣΧΕΤ.:
 α) N. 2685/1999 (ΦΕΚ. 35 τ. Α΄) «περί κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας», σε συνδυασμό με τις  διατάξεις του άρθ. 6 και 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ. 40/τ. Α΄/15-3-2010) σχετικά με την Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, όπως τροποποιήθηκαν με άρθρο 27 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/τ. Α΄), καθώς επίσης και άρθρο 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ. Α΄)
β) Υπ’ αριθμό 2/70417/0022/30-8-99 (ΦΕΚ 1967 τ. Β΄3-11-99) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός  ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, όπως αυτή η απόφαση τροποποιήθηκε με υπ’ αριθμό 2/24586/0022/28-3-2000 (ΦΕΚ 476/6-4-2000 τ.Β΄) όμοια Κοινή Υπουργική Απόφαση και όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 2/51469/0022/27-9-2002 (ΦΕΚ 1347/τ.Β΄ /2002) όμοια Κοινή Υπουργική Απόφαση

γ) Υπ’ αριθμό 2/54866/0022/20-7-1999 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για καθορισμό δικαιολογητικών αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας
δ) Υπ’ αριθμό 2/56533/0022/10-10-2006 (ΦΕΚ. 1535 /τ.Β΄/19-10-2006) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών που αφορά τον καθορισμό χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα
ε) Υπ’ αριθμό ΣΤ5/23/14-4-2000 Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ: 566/20-4-2000 τ. Β΄), για μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή υπουργού» στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Γραφείων Π. & Δ. Εκπ/σης.
ζ) Υπ’ αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ. 1340 τ. Β΄ της 16-10-2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Υποδ/ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων »

            Σας υπενθμίζουμε ότι :
η παραπάνω νομοθεσία ρυθμίζει την εκτός έδρας αποζημίωση των εκπαιδευτικών, κατά τη διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών συναντήσεων και συσκέψεων (σεμιναρίων) από τους Σχολικούς Συμβούλους και αυτή η νομοθεσία υποχρεώνει την προϊστάμενη υπηρεσία να εκδίδει από πριν “Εντολές Μετακίνησης”, με έγκριση της οικονομικής αποζημίωσης εκτός έδρας, για όλους τους μετακινούμενους εκπαιδευτικούς, από την πόλη που είναι η σχολική μονάδα τους σε άλλη πόλη και στη συνέχεια να συμπληρώνει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά την αίτηση των εκπαιδευτικών, για να λάβουν τη δαπάνη εκτός έδρας, η οποία συμπεριλαμβάνει : (i) τη δαπάνη μετακίνησης (αντίτιμο των εισιτηρίων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου), (ii) την ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας και (iii) την τυχόν δαπάνη διανυκτέρευσης.

            Η παραπάνω υποχρέωση δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια της προϊστάμενης υπηρεσίας,  της Δνσης Α/θμιας Εκπ/σης και των Σχολικών Συμβούλων. Είναι συμβατικό τους καθήκον.
Συνεπώς, πρέπει να εκδίδονται υποχρεωτικά εντολές μετακίνησης για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να μετακινηθούν από πόλη σε πόλη (αρ. 2 παρ. 1 του N. 2685/1999  ΦΕΚ. 35 τ. Α΄), σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική νομοθεσία που δεσμεύει την Διοίκηση.

            Επισημαίνεται ότι,
 όσοι έχουν εντολή μετακίνησης εκτός έδρας για επιμόρφωση, πρέπει υποχρεωτικά να εξαιρεθούν και από το διδακτικό πρόγραμμα της ημέρας στη σχολική τους μονάδα, διότι μετακινούνται υποχρεωτικά από τη θέση τους σε άλλη θέση και η νομοθεσία απαγορεύει ρητά το ίδιο πρόσωπο να καλύπτει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες αμειβόμενες θέσεις στο δημόσιο.
Άλλωστε, δε συνάδει νομικά, εργασιακά και ιδιαίτερα παιδαγωγικά, ο εκπαιδευτικός να έχει εντολή μετακίνησης, για παράδειγμα, στη Θήβα και ταυτόχρονα την ίδια ημέρα διδακτικά καθήκοντα στη Λιβαδειά και άρα δικαίωμα για επιπρόσθετη αμοιβή στη δεύτερη θέση (αρ. 35 Ν.3528 ΦΕΚ Α΄ τ. 26/09.02.2007 Κώδικας Δημόσιων Υπαλλήλων) .   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.